Ujedinjenih naroda Odbor za uklanjanje diskriminacije žena je pozvao Vladu Republike Hrvatske da napravi konkretne korake kojima bi poboljšala bolničke usluge za trudnice tijekom poroda. Također, naglašavaju i važnost dostupnosti usluga koje se tiču reproduktivnog zdravlja. CEDAW odbor je stavilo poseban naglasak na reguliranje priziva savjesti, za koji navodi da ne smije biti prepreka ostvarivanju ženskih prava.

U Ženevi je od 6. do 24. srpnja održano 61. zasjedanje Odbora za uklanjanje diskriminacije žena (Konvenciju o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena – CEDAW, engl. Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), na kojem je 15. srpnja razmatrano i hrvatsko objedinjeno četvrto i peto izvješće o provedbi Konvencije o uklanjaju svih oblika diskriminacije žena, a koje je Odboru podnijela Vlada RH. Uz delegaciju Vlade, koju je vodila predstojnica Ureda za ravnopravnost spolova, Helena Radin Štimac, zasjedanju su prisustvovale i predstavnice Ženske mreže Hrvatske.

U svojem zaključnom zapažanju, Odbor traži od Hrvatske da osigura zaštitu ženskih prava, te da se rodiljama osigura autonomija i donošenje informiranog odabira tijekom poroda. Nadalje, CEDAW smatra kako Hrvatska mora osigurati da liječnici/ke koji/e ne vrše sve ginekološke usluge, a na temelju svoje savjesti, pacijenticama ne opstruiraju pristup istima, pogotovo pobačaju.

Centar za reproduktivna prava, CESI i Roda dostavili su izvješće iz sjene Odboru za uklanjanje diskriminacije žena, uzimajući u obzir nemogućnost hrvatske Vlade da ženama osigura pristup kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti, uključujući pobačaj i modernu kontracepciju. Izvještaj je obuhvatio i sve propuste koji se događaju u odnosu prema trudnicama tijekom poroda u bolnicama, kao i činjenicu da trudnice ne dobiju informacije o medicinskim intervencijama koje se nad njima vrše za vrijeme poroda, no za koje ih se traži pristanak, kao i učestala nasilna ponašanja medicinskih djelatnika/ca spram rodilja.

“Žene u Hrvatskoj imaju pravo na kvalitetne usluge koje se tiču njihovog reproduktivnog zdravlja, no umjesto toga, one riskiraju da ih se tretira s agresijom i bez poštovanja, te se suočavaju s nizom prepreka u pristupu tim uslugama”, izjavila je Leah Hoctor, regionalna direktorica za Europu pri Centru za reproduktivna prava. “Hrvatska Vlada mora poduzeti konkretne korake kako bi osigurala da trudnice dobiju odgovarajuću medicinsku skrb, koja poštuje njihove potrebe i želje”.

Inducirani pobačaj je zakonom dozvoljen u prvih deset tjedana trudnoće, no ako postoje određene okolnosti, kao kada je trudnoća rezultat zločina, ili ona riskira zdravlje žene i/ili je fetus ozbiljno oštećen, pobačaj se može izvršiti i u višem stadiju trudnoće. No, u praksi se žene susreću s mnogobrojnim teškoćama u pokušaju ostvarenja prava na pobačaj.  Prema istraživanju Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova iz 2014. godine, više od pola ginekologa/inja u Hrvatskoj odbija vršiti inducirane pobačaje radi osobnih ili moralnih razloga.

Zajedničko izvješće CEDAW Odboru uključivalo je i rezultate Istraživanja o iskustvima u rodilištima, koje je provela udruga RODA 2015. godine. Rezultati navedenog istraživanja indiciraju kako veliki broj rodilja doživljava nasilje, te ih se podvrgava procedurama koje mogu biti štetne za njihovo psihičko i fizičko zdravlje. Čak 54 posto žena je navelo kako su medicinski/e djelatnici/e koristili pritisak na trbuh tijekom poroda, kako bi ga ubrzali, što nije službena medicinska praksa.

U organizacije Ženske sobe – Centra za seksualna prava održan je prvi u nizu modul, od sveukupno tri, naziva “Specijalizirana edukacija za organizacije civilnog društva i centre za socijalnu skrb o direktnom radu sa žrtvama nasilja u obitelji s naglaskom na seksualno nasilje: 1. Modul – nasilje u obitelji i seksualno nasilje”. Specijalizirana edukacija održana je 3. i 4. srpnja, 2015. godine u Donjoj Stubici.

Facilitatorice specijalizirane edukacije bile su Antonija Hojt Ilić i Paula Zore, a na edukaciji su sudjelovali/e predstavnici/e organizacija civilnoga društva i centara za socijalnu skrb.

Nakon uvodnog predstavljanja projekta, u okviru kojeg se i održava specijalizirana edukacija, članica Ženske sobe Antonija Hojt Ilić prepustila je riječ dr. sc. Maji Mamuli, koordinatorici Ženske sobe. Mamula je kroz predavanje i vježbe naziva “Nasilje u obitelji” sudionice i sudionike edukacije upoznala s oblicima, specifičnostima, rasprostranjenosti nasilja u obitelji te problematiku prijavljivanja te posljedice koje uzrokuje nasilje u obitelji. Sudionici/e su kroz rad na konkretnim slučajevima imali mogućnost razmijeniti svoja iskustva u radu te iz prakse te zajednički doći do rješenja problema u na slučajevima.

U drugom dijelu prvog dana, Mamula je održala predavanje i vježbe naziva “Seksualno nasilje: definicije, oblici, specifičnosti, prijavljivanje, posljedice”. I u ovom dijelu predavanja, sudionici/e su kroz rad na konkretnim slučajevima upoznavali se s problematikom seksualnog nasilja.

U završnom dijelu prvog dana, sudionici/e su diskutirali o učinjenim pozitivnim pomacima te predstojećim koracima u području nasilja u obitelji te seksualnog nasilja.

Branka Žigante Živković, sutkinja na Visokom prekršajnom sudu u Zagrebu, otvorila je drugi dan edukacije predavanjem “Pravni aspekti zaštite od nasilja u obitelji i seksualnog nasilja, uloga Istanbulske konvencije”. Kroz predstavljanje Istanbulske konvencije (Konvencija Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji) te njene usporedbe s hrvatskim zakonodavstvom, Žigante Živković je sudionike/ce upoznala s pozitivnim mogućnostima i prilikama koju ista donosi ukoliko ju Republika Hrvatska ratificira. Žigante Živković je nadalje predstavila Direktivu 2012/29/ o uspostavi minimalnih standarda za praa, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela te prava žrtava prema Zakonu o kaznenom postupku. Sudionici i sudionice su potom diskutirali te pronalazili rješenja za pojedine konkretne slučajeve.

Štefica Karačić, predsjednica Hrvatske udruge socijalnih radnika, održala je predavanje naziva “Uloga i značaj Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji i Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja u pružanju pomoći i podrške žrtvama nasilja”. Karačić se kroz predstavljanje konkretnih slučajeva iz prakse sudionike i sudionice specijalizirane edukacije upoznala i pobliže objasnila uloge i obveze svakog od aktera (državnih tijela i institucija, organizacija civilnoga društva) uključenih u problematiku nasilja u obitelji te pružanja pomoći i podrške žrtvama.

U završnom dijelu drugog dana sudionici i sudionice su s Brankom Žigante Živković radili/e na konkretnim slučajevima nasilja u obitelji i seksualnog nasilja.

Specijalizirana edukacija je sastavni dio projekta “Zajedno možemo više!” kojega provode Ženska soba – Centar za seksualna prava (Zagreb) u partnerstvu s Centrom za žene Adela (Sisak), Udrugom Brod – grupe za ženska ljudska prava (Slavonski Brod), Hrvatskom udrugom socijalnih radnika (Zagreb) i Udrugom sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež (Zagreb). Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske (www.strukturnifondovi.hr).