Sve zainteresirane osobe su pozvane na seminar „LGBTI mladi u školskom okruženju i uloga škole u suzbijanju homo/bi/transfobije“ koji će se održati u Hotelu Jadran (Šetalište XIII. divizije 46) u Rijeci od 14. do 16. listopada 2016. godine.

Cilj je seminara pružiti odgojno-obrazovnim djelatnicima/icama relevantno znanje u svrhu djelotvornijeg suzbijanja diskriminacije i nasilja nad djecom i mladima te efikasnije zaštite prava djece i mladih na obrazovanje u sigurnom okruženju.

Teme seminara:

U uvodnom dijelu seminara govorit će se o terminologiji koja je relevantna u radu s LGBT osobama i o procesu coming outa. Zatim će se obuhvatiti područje zlostavljanja i/ili nasilja nad LGBT mladima u školama, s osvrtima odnosno osobnim iskustvima sudionika/ica seminara. Seminar će uključiti i osnovne informacije o pravima LGBT osoba te o pojavi homo/bi/transfobije i njezinim učincima. Zaključni dio seminara bit će posvećen ulozi škole u smanjenju homofobije i transfobije te osiguravanju adekvatne podrške za LGBT djecu i mlade.

Seminar će voditi stručnjaci i stručnjakinje u području obrazovanja, psihosocijalnog zdravlja i ljudskih prava. Seminaru će prisustvovati i međunarodni stručnjak s dugogodišnjim iskustvom rada na području bullyinga nad LGBT mladima koji će sudionicima/icama prenijeti razvijene dobre prakse u drugim zemljama te ih informirati o alatima i mogućnostima koje nastavnici/ice i stručni/e suradnici/ice mogu koristiti u svome radu kako bi adekvatno reagirali/e i osigurali veću sigurnost u školama za sve učenike i učenice (detaljnije u programu seminara).

Organizacija:

Prisustvovanje seminaru je besplatno. Troškove puta, smještaja i prehrane (puni pansion) i osvježenje tijekom seminara pokriva udruga LORI. Za sudionike/ice iz Rijeke i njene okolice (do 30 km) bit će pokriveni troškovi ručka i osvježenja (smještaj u hotelu i putni troškovi nisu osigurani). Broj sudionika/ica je ograničen. Ukoliko se prijavi veći broj sudionika/ica od planiranog, prednost pri prijavi imat će osobe koje su se vremenski prije prijavile.

Način prijave i rok:

Mole se zainteresirani/e da ispunjenu prijavnicu pošaljete do 10. listopada 2016. na: loricure@yahoo.com.
Za sva pitanja vezana uz seminar slobodno se obratite na: 091 5934 133 (Danijela Almesberger) ili 091 4934 133 (Nataša Czerny) ili na tel. 051 212 186.

Comments are closed.