Konvencija Vijeća Europe za prevenciju i suzbijanje nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, poznatija pod nazivom Istanbulska konvencija, fokusira se na prevenciju rodno utemeljenog nasilja, zaštitu žrtava i progon počinitelja.

Ratifikacijom ove Konvencije država čini korak naprijed prema ravnopravnosti žena i muškaraca koja ne može postojati ukoliko je nasilje nad ženama snažno zastupljeno, a institucije dopuštaju da prolazi nekažnjeno. Nove potpisnice Konvencije su Vlade Andore i Danske koje su posljednje zemlje koje su ratificirale Istanbulsku konvenciju.

Konvenciju je Vijeće Europe prihvatilo u proljeće 2011. godine, a Hrvatska je jedna od njenih potpisnica. Republika Hrvatska, uz ostale zemlje potpisnice, još uvijek nije započela proces ratifikacije jer je potrebno uhvatiti se u koštac s izazovima usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s odredbama Konvencije. Do sada je manje od 10 zemalja članica ratificiralo ovaj dokument. Među tu nekolicinu spadaju i nama susjedne zemlje, Bosna i Hercegovina, te Srbija, koji su je ratificirali 7. studenog, odnosno 21. studenog 2013. godine.

Iako su do sada mnogi/e aktivisti i aktivistice uključeni u kampanju Potpisujem!, koja je usmjerena na informiranje građanki i građana o sadržaju Konvencije, mnogo puta do sada apelirali da se i Hrvatska napokon pokrene po pitanju njene ratifikacije, potrebno je još utjecanja i apeliranja da Hrvatska započne proces ratifikacije. Udruga Domine iz Splita među posljednjima je koja upućuje novi apel na Vladu RH. Žene su još uvijek izložene svim oblicima nasilja bez obzira na dob, vjeru, naciju ili društveni status, a korijeni nasilja su još uvijek duboko strukturirani u naš društveni sustav.

Comments are closed.