Ženska soba Vas poziva na sudjelovanje na dvodnevnoj edukaciji za predstavnike/ce medija, institucija i organizacija civilnog društva o medijskom izvještavanju o nasilju nad ženama i femicidu.

Edukacija će se održati:

30. – 31. listopada 2019. godine

u hotelu Panorama, Zagreb

u trajanju 10:00 –  17:00 (prvi dan), 10:00 – 16:00 (drugi dan)

Osnovni cilj edukacije jest informiranje i senzibilizacija predstavnica i predstavnika medija o navedenoj problematici, upoznavanje i jačanje suradnje s predstavnicama i predstavnicima nadležnih institucija i organizacija civilnog društva, kroz predavanja i predstavljanje Analize medijskog izvještavanja o slučajevima femicida, Analize medijskog izvještavanja u slučajevima nasilja prema ženama, Medijskog kodeksa – vodiča za profesionalno i senzibilizirano izvještavanje o nasilju prema ženama i femicidu i dokumentarnog filma Žene, nasilje i mediji.

Edukacija je namijenjena predstavnicima i predstavnicama medija, institucija i organizacija civilnog društva koji se u svakodnevnom radu susreću s problematikom nasilja nad ženama i femicida.

Edukacija se održava u sklopu projekta Izgradnja učinkovitije zaštite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema ženama kojeg je nositeljica  Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske u partnerstvu sa Ženskom sobom. Pridruženi partneri/ce na projektu su Pravosudna akademija, Policijska akademija Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Hrvatsko novinarsko društvo.

Radi ograničenog broja mjesta, molimo Vas da Vaše sudjelovanje na edukaciji potvrdite putem e-maila: zenska.soba@zenskasoba.hr ili na tel: 01/6119-174.

Ženska soba i OŠ Slava Raškaj Vas sa zadovoljstvom pozivaju na javnu akciju “Šalji dalje!” koja će se održati u:

petak 04.10.2019.

u trajanju od 9 do 11

Ozalj, Kurilovac, ispred Humićke

Javna akcija dio je projekta “Šalji dalje!” čija je provedba započela u prosincu 2018. godine a koji financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Opći cilj projekta je prevencija seksualnog nasilja nad i među djecom i mladima, a sam projekt je uključivao edukaciju različitih ciljanih skupina:

  • učitelji/ice i stručni suradnici/e OŠ Slava Raškaj
  • učenici/e osnovne škole “Slava Raškaj” Ozalj
  • voditelji/ce preventivnih programa Županijskog stručnog vijeća Karlovačke županije
  • studenti/ce

Obzirom da je jedan od specifičnih ciljeva projekta aktivno uključivanje djece u prevenciju seksualnog nasilja kao i osvještavanje šire javnosti o problematici te uključivanje predstavnika/ca lokalnih vlasti, bilo bi nam iznimno zadovoljstvo kada biste nam se pridružili i svojim dolaskom podržali rad na prevenciji seksualnog nasilja.

Na javnoj akciji sudjelovati će učenici/e OŠ “Slava Raškaj” Ozalj koji će s predstavnicima/ama škole informirati širu javnost o problematici seksualnog nasilja nad djecom i mladima.

Vidimo se!

 

Ženska soba – Centar za seksualna prava je započela s provedbom projekta „Psihosocijalna pomoć žrtvama seksualnog nasilja“. Ženska soba projekt provodi samostalno, a provedbu projekta financijski podržava Grad Zagreb, Gradski ured za zdravstvo.

Projekt je usmjeren na pružanje psihosocijalne pomoći, unaprjeđenje i podizanje kvalitete života žrtava seksualnog nasilja te zaštitu mentalnog zdravlja stručnih osoba koje pružaju direktnu pomoć žrtvama nasilja. Kroz projekt će se također raditi i na osvještavanju i senzibilizaciji javnosti o potrebi zaštite mentalnog zdravlja žrtava seksualnog nasilja.

Ženska soba – Centar za seksualna prava je započela s provedbom projekta „Centar za žrtve seksualnog nasilja“. Ženska soba projekt provodi samostalno, a provedbu projekta financijski podržava Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom.

Opći cilj projekta je smanjenje tolerancije na seksualno nasilje u okviru našeg društva, uključujući zaštitu prava žrtava, dok je specifični cilj projekta unaprjeđenje kvalitete života osoba koje su preživjele neki od oblika seksualnog nasilja osiguravajući direktnu pomoć i podršku. Navedeno će biti postignuto kroz aktivnosti projekta, prvenstveno kroz direktan rad sa žrtvama. Ciljane korisnice/i su osobe koje su preživjele seksualno nasilje, ali i institucije, čitava zajednica, odnosno opća javnost.

Ženska soba – Centar za seksualna prava je započela s provedbom projekta #siguranklik. Projekt se provodi u partnerstvu s Osnovnom školom Tina Ujevića, Zagreb i Osnovnom školom Borovje, Zagreb, a provedbu projekta financijski podržava Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom.

Cilj projekta je suzbijanje elektroničkog nasilja nad i medu djecom i mladima s naglaskom na elektroničko seksualno nasilje u školama Grada Zagreba, ali i kod šire javnosti. Cilj će se ostvariti kroz održavanje predavanja i radionica, tisak i distribuciju materijala te javne aktivnosti. Sve aktivnosti obuhvaćaju sve relevantne dionike, a to su učenice/i osnovnih škola, djeca i mladi općenito, profesori/ce i stručni suradnici/e škola u Gradu Zagrebu, šira i stručna javnost.

Ženska soba će u okviru projekta „Seksualno nasilje – edukacijski i prevencijski program“, koji je financiran od strane Europske komisije za područje prevencije i suzbijanja rodno uvjetovanog nasilja i nasilja nad djecom, REC-AG-2017/REC-RDAP-GBV-AG-2017 održati edukacije za vršnjačke edukatore/ice u suradnji sa partnerskim školama.

Na edukacijama će sudjelovati po 10 učenika i učenica iz svake škole, koji su posebno motivirani/e za rad na temi seksualnog nasilja.

Edukacije će biti održane kroz listopad i studeni u 4 grada; Zagreb, Daruvar, Ogulin i Osijek, te će trajati po dva dana. Prvog dana edukacije raspravljat će se o temi seksualnog nasilja nad djecom, dok će se drugog dana raspravljati o metodama aktivnog uključenja djece u područje prevencije.

Glavni ciljevi edukacije su: upoznati učenike i učenice s temom seksualnog nasilja nad djecom i aktivno ih uključiti u prevenciju te upoznati sa vršnjačkim aktivnostima.

Nositeljica projekta je Ženska soba –  Centar za seksualna prava, dok su partnerske organizacije na projektu Pravobraniteljica za djecu, Plavi telefon, Prehrambeno-tehnološka škola Zagreb, Gimnazija i strukovna škola Bernardina Frankopana Ogulin, Srednja škola Ivan Švear Ivanić grad, Medicinska škola Osijek, Obrtnička škola Osijek i Ekonomsko-turistička škola Daruvar.

Međunarodni dan za siguran i legalan pobačaj obilježava se 28. rujna širom svijeta. Kako bi obilježile taj datum, Platforma za ženska reproduktivna prava pokrenula je kampanju #JesuLiGospodariceSvogTijela, kako bi pitanje pobačaja stavile u odnos prema ostalim aspektima života koji utječu na odluku o zasnivanju obitelji.

Cilj ove kampanje je propitati #JesuLiGospodariceSvogTijela u kontekstu političkih zbivanja i odluka u Hrvatskoj i u svjetlu rasta konzervativnih tendencija, kao i rasprave u javnom prostoru o tome kako je demografska slika zemlje loša i kako jednostavno više ljudi treba imati djecu. #JesuLiGospodariceSvogTijela nastoji ponuditi informacije o realnoj slici te potaknuti na razmišljanje u kojem obimu žene doista jesu gospodarice svog tijela.

Povodom Međunarodnog dana za siguran i legalan pobačaj će se u Zagrebu održati Akcija: Često odu u baštu i nikad se ne vrate (Cvjetni trg, 13 sati), dok će se u Rijeci u večernjim satima gledati film “Protuudar na pravo na pobačaj u Europi” (Filodrammatica, 20 sati).

Ženska soba – Centar za seksualna prava organizira provedbu programa osposobljavanja za zanimanje njegovateljica/geronto-domaćica za žene s područja Grada Zagreb i Zagrebačke županije.

Program osposobljavanja je namijenjen ženama koje su starije od 18 godina života, žene koje su ili su bile korisnice autonomnih skloništa/državnih skloništa, korisnice centara za socijalnu skrb, majke troje i više djece ili majke djece vrtićke dobi, dugotrajno nezaposlene osobe, žene starije životne dobi i slično.

Edukacija je za sve polaznice u potpunosti besplatna za osobe koje se odluče uključiti u edukaciju.

Prisustvovanje na cijeloj edukaciji u trajanju od otprilike 4 mjeseca je obavezno u cijelosti kako bi se polaznicama po završetku programa osposobljavanja mogla završena edukacija unijeti u radne knjižice.

Pozivaju se zainteresirane žene da se najkasnije do 02.10.2019. godine jave na e-mail Ženske sobe zenska.soba@zenskasoba.hr ili radnim danom od 10 do 17h na broj telefona 01/6119-174 sa sljedećim podacima:

– ime i prezime

– datum i godina rođenja

– grad/mjesto iz kojeg dolaze

– kontakt podaci

U srijedu 18.rujna 2019. godine voditeljica pravnog tima Ženske sobe Anamaria Drožđan Kranjčec sudjelovala je kao govornica na okruglom stolu u Pakracu pod nazivom „ ODGOVORNOST SVIH DIONIKA U PRUŽANJU POMOĆI I PODRŠKE ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA“. Okrugli stol organizirala je organizacija “Delfin” Pakrac.

Na okruglom stolu razgovaralo se o učincima podrške, primjerima dobrih praksi, a prije svega o međusektorskoj suradnji i podršci žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja.

Na okruglom stolu govorili/e su:

  • Prava žrtve: Osiguranje mjera zaštite – Iskustva rada Udruge za podršku žrtvama i svjedocima, panelist Miren Špek, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima
  • Razvoj podrške žrtvama i svjedocima – Direktiva 2012/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća  Europe – uspostava minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela, panelistica Maida Pamuković, Služba za podršku žrtvama i svjedocima, Ministarstvo pravosuđa RH
  • MREŽA i krajnji korisnici- utjecaj, panelistica Aamaria Drožđan – Kranjčec, Ženska soba Zagreb
  • Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji, panelistica Mirjana Jugović, CZSS Požega, Obiteljski centar

Sam program za Požeško-slavonsku i Bjelovarsko-bilogorsku županiju predstavile su Mirsada Popović Damjanović iz Delfina Pakrac i Marina Švagelj Jažić iz HERE Križevaca. Moderatorica okruglog stola bila je koordinatorica organizacije “Delfin” Mirjana Bilopavlović.

Okrugli stol održan je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela koji provodi jedanaest organizacija civilnog društva u RH. Nositeljica programa je Ženska  soba – Centar za seksualna prava Zagreb, a partnerske organizacije na projektu su OCD DELFIN Pakrac, DEŠA Dubrovnik, HERA Križevci, IPC Slavonski Brod, ZvoniMir Knin, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, Centar za građanske inicijative Poreč, S.O.S. Virovitica, Ženska grupa KORAK Karlovac,  SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko – zagorske županije.

Program se provodi uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske.

Poziv je usmjeren prema ranjivim društvenim grupama s područja OBŽ/Grada Osijeka, posebno dugotrajno nezaposlenima, mladima i osobama izloženim obiteljskom nasilju te drugim socijalno ranjivim skupinama.

Za polaznike/ce osposobljavanje je besplatno. Troškovi osposobljavanja za polaznike/ce su osigurani kroz program „Mreža usluga za život u zajednici” koje financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Odabir zanimanja za koje će se pohađati osposobljavanje provest će se na zajedničkom sastanku nakon isteka roka za prijavu. Nastava će se održavati u javnom učilištu prema verificiranim nastavnim programima. Uvjet su završena osnovna ili srednja škola, ovisno o složenosti zanimanja.

Rok za prijavu je 15. 10. 2019.

Prijavni obrazac možete preuzeti na poveznici dolje i ispunjen poslati putem elektronske pošte.

Prijavni-obrazac-osposobljavanje