Zakoni

Zakon o kaznenom postupku

Zakon o kaznenom postupku iz 2008. godine (NN 152/08, 76/09, 80/11, 121/11), uz brojne druge novine, promijenio je i položaj žrtve kaznenog djela u kaznenom postupku.

Dok žrtva prema Zakonu iz 1997. godine (NN 110/97, 27/98, 58/99, 112/99, 58/02, 143/02, 62/03, 178/04, 115/06), nije bila posebni procesni sudionik, prema novom Zakonu, ona u kaznenom postupku ima status posebnog sudionika, s posebnim procesnim pravima.

Žrtva u kaznenom postupku može nastupati kao oštećenik, što znači da joj pripadaju sva prava koja pripadaju i oštećeniku (vidi katalog prava oštećenika u čl. 47. ZKP-a iz 2008.), uz poseban naglasak na mogućnost nastavljanja kaznenog progona od kojeg je državni odvjetnik odustao, upozoravanja na činjenice i predlaganja dokaza te nastupanja kao nositelja imovinskopravnog zahtjeva.

Zakon razvrstava skupine žrtava u nekoliko kategorija i sukladno pripadnosti pojedinoj kategoriji, dodjeljuje žrtvama pojedina prava.

Dostupno na: Zakon o kaznenom postupku


Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji

Prekretnicu u zaštiti žena od nasilja u obitelji donio je Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji, donesen 2003. godine.  Zakon, osim što određuje najvažnije pojmove povezane s nasiljem u obitelji,  određuje prekršajne sankcije za počinitelje nasilja i zaštitne mjere koje se pod određenim okolnostima mogu izreći počinitelju.

Dostupno na: Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji


Kazneni zakon

Novi Kazneni zakon stupio je na snagu 01. siječnja 2013. godine. Tim Zakonom ukida se kazneno djelo Nasilničko ponašanje u obitelji (čl. 215a Kaznenog zakona NN 110/97 sa brojnim izmjenama i dopunama), ali se dodatno pojačava zaštita svih članova/ica obitelji od nasilja budući je nasilje prema članovima/cama obitelji propisano kao teži (kvalifikatorni) oblik niza drugih kaznenih djela (npr. tjelesna ozljeda, teška tjelesna ozljeda, silovanje i drugih) te se kažnjava težom kaznom.

Kaznena djela protiv spolne slobode obuhvaćena su glavom XVI. Kaznenog zakona i to odredbama članaka od 152. do 157. Kaznenog zakona.

Dostupno na: Kazneni zakon


Obiteljski zakon

Regulacija nasilja u obitelji u Obiteljskom zakonu je ponajprije usmjerena na zaštitu djeteta od drugih članova obitelji i obvezuje roditelje na poduzimanje radnji za zaštitu djeteta od nasilnih članova obitelji, ali sadrži i odredbe o osobnim pravima i dužnostima bračnih drugova (čl. 32.) koji implicira uzajamno pomaganje, međusobno poštovanje i ravnopravnost bračnih drugova.

Dostupno na: Obiteljski zakon


PROTOKOL O POSTUPANJU U SLUČAJU SEKSUALNOG NASILJA

Vlada Republike Hrvatske donijela je 29. studenog 2012. godine, na prijedlog Ureda za ravnopravnost spolova, Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja.

Protokol sadrži:

  1. obveze nadležnih tijela i drugih čimbenika koji sudjeluju u otkrivanju i suzbijanju seksualnog nasilja i pružanju pomoći i zaštite osobama izloženim seksualnom nasilju;
  2. oblike, način i sadržaj suradnje između nadležnih tijela i drugih čimbenika koji sudjeluju u otkrivanju i suzbijanju seksualnog nasilja i pružanju pomoći i zaštite osobama izloženim seksualnom nasilju;
  3. završne odredbe kojima se propisuju postupanja u skladu s aktivnostima Protokola.

Dostupno na: Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja

This post is also available in: English