Od 18. do 20. travnja, 2016. godine u Beču je održana konferencija protiv nasilja nad ženama, na kojoj su sudjelovale 33 europske države sa svojim predstavnicama iz nevladinih organizacija. Konferencija je održana u organizaciji Europske mreže protiv nasilja nad ženama (WAVE). Među njima, kao predstavnice Hrvatske sudjelovale su B.a.B.e., organizacija prepoznata po borbi za poštivanje ljudskih prava na jednakim osnovama za sve građanke/e i zalaganju za rodnu ravnopravnost.

WAVE djeluje kao mreža europskih ženskih nevladinih organizacija na području borbe protiv nasilja nad ženama i djecom. Promiče i osnažuje ljudska prava žena i djece, naglašava važnost rada u smjeru suzbijanja i sprečavanja svih oblika nasilja nad ženama i djecom u javnom i privatnom životu.

Na konferenciji je predstavljen WAVE-ov godišnji izvještaj za 2015. godinu. Formirane su radne grupe gdje su pojedine predstavnice svojih organizacija i država iznosile pregled društveno-političke situacije u svojim zemljama. Također su predstavile rad i konkretne rezultate svojih organizacija. Na taj način su prepoznati zajednički problemi i primjeri dobre prakse. Planirane su aktivnosti i vremenski okvir za STEP UP! Kampanju protiv nasilja nad ženama koja će se provesti diljem europskih zemalja članica WAVE mreže. Kao glavni cilj kampanje istaknuto je javno zagovaranje ratificiranja Istanbulske konvencije u onim državama u kojima to još nije učinjeno, te poticanje što kvalitetnije implementacije propisanih djelovanja i infrastrukture Istanbulskom konvencijom.

B.a.B.e. planiraju u sljedećih godinu dana aktivno sudjelovati u kampanji unutar WAVE mreže. Djelatnosti koje će provoditi direktno će se odnositi na hrvatske politike i socio-politički angažman u Republici Hrvatskoj kroz informiranje dionika koji kreiraju politike, ali i šire javnosti. B.a.B.e. pozivaju sve zainteresirane građane i građanke da im se pridruže u kampanji, a više detalja uskoro će se moći saznati na njihovoj web-stranici www.babe.hr.

Comments are closed.