Relevantni dokumenti

Zaštita od nasilja nad ženama u Republici Hrvatskoj regulirana je velikim brojem pravnih akata ustavnog, međunarodnog i zakonskog ranga.

1. Ustav Republike Hrvatske

Ustav Republike Hrvatske

2. Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji
Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji

3. Kazneni zakon

Kazneni zakon

4. Obiteljski zakon

Obiteljski zakon

5. Zakon o kaznenom postupku

Zakon o kaznenom postpuku

6. Zakon o ravnopravnosti spolova

Zakon o ravnopravnosti spolova NN 82/08.

7. Zakon o suzbijanju diskriminacije

Zakon o suzbijanju diskriminacije NN 85/08, 112/12

8. Zakon o potvrđivanju Fakultativnog protokola uz Konvenciju o ukidanju svih oblika diskriminacije žena

Zakon o potvrđivanju Fakultativnog protokola uz Konvenciju o ukidanju svih oblika diskriminacije žena NN (Međunarodni ugovori)  3/01.

9. Nacionalna politika za ravnopravnost spolova 2011. – 2015.

Nacionalna politika za ravnopravnost spolova 2011.-2015. NN 88/11

10. Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji, za razdoblje 2011. – 2016.

Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji, za razdoblje 2011. – 2016.

11. Nacionalni akcijski plan za provedbu rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a 1325 (2000) o položaju žena, miru i sigurnosti i srodnih rezolucija za razdoblje 2011. – 2014.

Nacionalni akcijski plan za provedbu  rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a 1325 (2000) o položaju žena , miru i sigurnosti i srodnih rezolucija za razdoblje 2011. – 2014.

12. Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji

Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji

13. PROTOKOL O POSTUPANJU U SLUČAJU SEKSUALNOG NASILJA

Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja

 

14. UN KONVENCIJA O UKLANJANJU SVIH OBLIKA DISKRIMINACIJE ŽENA
Na hrvatskom jeziku

Na engleskom jeziku

15.Deklaracija o uklanjanju nasilja nad ženama

Na hrvatskom jeziku

Na engleskom jeziku

16.Pekinška deklaracija i platforma za djelovanje

Na hrvatskom jeziku

Na engleskom jeziku

17. RezolucijaKomisije za ljudska prava 2003/45 – uklanjanje nasilja protiv žena

Dokument

18.Rezolucija Komisije za ljudska prava 2005/41  – uklanjanje nasilja protiv žena

Dokument

19.Preporuka Vijeća Europe o zaštiti žena od nasilja

Dokument

20.Opća preporuka br. 19 Odbora za uklanjanje diskriminacije žena – nasilje protiv žena

Na engleskom jeziku

21. Konvencija Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja i Memorandum s objašnjenjima (Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence)

Konvencija (dokument)

Memorandum:

Memorandum (dokument)

22. Direktiva 2012/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela

Na hrvatskom jeziku

Na engleskom jeziku

23. Priručnik o provedbi Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji

Dokument

24. Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima

Dokument

25.  Program aktivnosti za sprečavanje nasilja nad djecom i mladima

Dokument

26. Nacionalni program za suzbijanje trgovanja djecom

Dokument

27. Protokol o postupanju u slučaju zlostavljanja i zanemarivanja djece

Dokument

This post is also available in: English