Oblici nasilja

Nasilje nad ženama

Nasilje nad ženama uključuje bilo koji čin rodno uvjetovanog nasilja; slično zločinu iz mržnje, definirao je kao nasilje usmjereno prema određenoj skupini koja se razlikuje po spolu. Nasilje nad ženama prisutno je u svim kulturama i smatra se posljedicom tradicionalnog viđenja žena kao vlasništva muškaraca.

Iako je prisutno mnogo definicija i oblika nasilja nad ženama, uglavnom se dijele na sljedeći način:

_______________________________________________________________________________

Psihičko nasilje

Psihičko nasilje, odnosno primjena psihičke prisile koja je prouzročila osjećaj straha, ugroženosti, uznemirenosti ili povrede dostojanstva, verbalno nasilje, verbalni napadi, vrijeđanje, psovanje, nazivanje pogrdnim imenima ili na drugi način grubo verbalno uznemiravanje, uhođenje ili uznemiravanje preko svih sredstava za komuniciranje ili preko elektroničkih i tiskanih medija ili na drugi način ili komuniciranja s trećim osobama, protupravna izolacija ili ugrožavanje slobode kretanja (npr. – ponižavanje, ismijavanje u javnosti, nazivanje pogrdnim imenima, psovanje, kritiziranje tuđih ideja i postupaka, ispravljanje i prodike, prekidanje osobe dok govori, nadvikivanje, iskretanje svega što netko kaže, umanjivanje i poricanje nasilja, okrivljavanje žrtve za svoje nasilno ponašanje, ignoriranje, zastrašivanje, prijetnje, pokazivanje fizičke nadmoći, zabrane, uhođenje, praćenje, kontroliranje telefona, pošte i osobnih stvari, uništavanje nečijih predmeta, prijetnja samoubojstvom). Prepoznato je kao oblik obiteljskog nasilja u Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji NN 137/09, 14/10, 60/10.


Fizičko nasilje

Fizičko nasilje, odnosno primjena fizičke sile bez obzira je li nastupila tjelesna ozljeda ili nije (npr. guranje, udaranje, šamaranje, gušenje, davljenje, fizičko zadržavanje, pritiskanje, štipanje, fizičko sprječavanje kretanja, grebanje, protresanje, paljenje cigaretom, trganje odjeće s osobe, gađanje predmetima, bacanje ili uništavanje stvari u kući) Prepoznato je kao oblik obiteljskog nasilja u Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji NN 137/09, 14/10, 60/10.


Ekonomsko nasilje

Ekonomsko nasilje pod kojim se podrazumijeva oštećenje ili uništenje osobne i zajedničke imovine, zabranu ili onemogućavanje korištenja osobne i zajedničke imovine ili pokušaj da se to učini, oduzimanje prava ili zabrana raspolaganja osobnim prihodima ili imovinom stečenom osobnim radom ili nasljeđivanjem, onemogućavanje zapošljavanja ili rada, prisiljavanje na ekonomsku ovisnost, uskraćivanje sredstava za održavanje zajedničkog kućanstva i skrb o djeci ili drugim uzdržavanim članovima zajedničkog kućanstva (npr. uskraćivanje novca, zabrana da se zaposli, upravljanje osobnom imovinom bez znanja i odobrenja, odlučivanje što i kada se smije kupiti, zahtijevanje da se opravda svaki sitni trošak, samostalno odlučivanje). Prepoznato je kao oblik obiteljskog nasilja u Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji NN 137/09, 14/10, 60/10.


Seksualno nasilje

Seksualno nasilje je prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije bilo koji seksualni čin, pokušaj ostvarivanja seksualnog čina, neželjeni seksualni komentar ili prijedlog koji je usmjeren protiv osobe i njezine seksualnosti, a koji može počiniti druga osoba bez obzira na odnos sa žrtvom ili situaciju u kojoj se nalaze. Karakterizira ga uporaba sile, prijetnje ili ucjene za ugrožavanje dobrobiti i/ili života same žrtve ili njoj bliskih osoba“. Prepoznato je kao oblik obiteljskog nasilja u Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji NN 137/09, 14/10, 60/10.


Seksualno uznemiravanje/napastovanje

Seksualno uznemiravanje/napastovanje je jedan od najčešćih oblika seksualnog nasilja, koji se najlakše tolerira i za koji većina zakonodavstava nema mehanizam sankcioniranja. U novom hrvatskom Kaznenom zakonu koji stupa na snagu 01.01.2013., seksualno uznemiravanje je prepoznato kao kazneno djelo. Obuhvaća neželjena spolna ponašanja koja nužno ne uključuju fizički dodir, a osobu dovode u neugodan i ponižavajući položaj te izazivaju osjećaj srama.Oblici seksualnog uznemiravanja/napastovanja: neželjene seksualne primjedbe i verbalni prijedlozi, razni neželjeni pozivi, fizički dodiri, govor tijela (buljenje, stajanje suviše blizu, davanje raznih znakova), emocionalno proganjanje, neprikladna pažnja, seksualno podmićivanje.


Seksualno zlostavljanje

Seksualno zlostavljanje / prisilne spolne radnje je vrlo široka kategorija koja uključuje oblike seksualnog nasilja koji su teži od seksualnog uznemiravanja, a još ne ulaze u kategoriju silovanja prema zakonskoj legislativi. Obuhvaća neželjena spolna ponašanja iznuđena primjenom sile i/ili prijetnji, a koja uključuju fizički dodir s nasilnikom.Oblici seksualnog zlostavljanja: neželjeni / prisilni dodiri tijela, dodirivanje intimnih dijelova tijela, seksualne aktivnosti izmanipulirane lažima, prijetnjama, pritiskom, prisiljavanje na masturbaciju, na gledanje masturbacije, na masturbaciju nasilnika ili na masturbaciju sebe dok nasilnik gleda.


Silovanje

Silovanje je najteži oblik seksualnog nasilja koji ostavlja dugotrajne psihološke posljedice. Hrvatski kazneni zakon pripada u red boljih zakona dajući vrlo široku definiciju silovanja, a prema kojem silovanje obuhvaća vaginalnu, analnu i/ili oralnu penetraciju penisom ili objektima. Silovanje se ubraja među iznimno teška i traumatska iskustva s teškim posljedicama za žrtve, a one najčešće skrivaju to što su doživjele i nastoje se same nositi s problemima (Mamula, 2005).S obzirom na počinitelja silovanje dijelimo: na silovanje kao sastavni dio obiteljskog nasilja (silovanje u braku), silovanje u vezama / „na spoju“ (date rape), silovanje od nepoznate osobe, grupno silovanje, silovanje u oružanim sukobima i ratu.


Incest

Incest je sudjelovanje u seksualnoj aktivnosti ili brak s bliskim članom obitelji. Incest ostavlja iznimno duboke posljedice na žrtve, ima najveću proporciju tamnih brojki, smatra se da više od 90 % slučajeva ostaje neprijavljeno.


Ostali oblici seksualnog nasilja

Genitalno sakaćenje žena (GSŽ) je termin koji se koristi za djelomično ili potpuno odstranjivanje vanjskih dijelova ženskih genitalija ili za druge ozljede ženskih genitalnih organa zbog kulturnih ili bilo kojih drugih neterapijskih razloga. Procjenjuje se da je danas između 130 i 140 milijuna žena i djevojaka žrtava genitalnog sakaćenja u svijetu.


Ubojstva u ime časti (engl. honour killing) je termin koji se odnosi napraksu po kojoj muškarci ubijaju svoje srodnice, članice obitelji, u ime obiteljske časti zbog seksualnih odnosa izvan braka, uključujući silovanje ili sumnje na bračnu nevjeru. Ubojstva iz časti opravdavaju se tradicijom prema kojoj je žena muško vlasništvo, a njezina čistoća i krijepost su jedine važne vrline „robe“. Ženama se nikada ne daje prilika za objašnjenje ili raščišćavanje mogućih nesporazuma jer tradicija nalaže da postoji samo jedan način vraćanja muške časti – ubijanje žene. UN procjenjuje da je godišnje 5000 žena ubijeno zbog časti.


Nasilne provjere djevičanstva seodnose  na prisilu na ginekološki pregled kako bi se utvrdilo stanje himena. Cilj takvih pregleda je ustanoviti je li himen razderan kao rezultat seksualnog odnosa i kada se to dogodilo. Takve se nasilne provjere provode nad ženama optuženim za navodnu prostituciju ili „nemoralno“ ponašanje, a pregledom se utvrđuje je li još uvijek djevica i kada se dogodio posljednji seksualni odnos. Pokidani himen je dokaz prostitucije. Ovakva je praksa i danas prisutna u Indiji, Egiptu, Turskoj i Južnoj Africi.Posebna kategorija seksualnog nasilja su seksualna ubojstva, kao namjeran čin ili „usputna“ posljedica (engl. „side-efect“). Dok su neka seksualna ubojstva planirana, u nekim situacijama u kojima je samo seksualno nasilje bilo cilj u glavi nasilnika, mogu se dogoditi značajne promjene: napadač se uplašio događaja, žena je pružala prejak otpor ili je ona jedina svjedokinja koja ga može „strpati“ na višegodišnje služenje zatvorske kazne. Seksualna ubojstva ubrajaju se u red najbrutalnijih ubojstava, koja intenzivno privlače pažnju medija, javnosti ali i institucija. Procjena je da su relativno rijetka.


Prisilni brakovi obuhvaćaju više od 82 milijuna djevojčica u dobi između 10-17 godina koje će biti udane prije svoga 18. rođendana. Najčešće se radi o djevojčicama i djevojkama koje ulaze u brak s puno starijim muškarcima. Siromaštvo obitelji jedan je od glavnih uzroka dječjih dogovorenih brakova, kao i neravnopravnost žena u društvu.
Običaj dogovaranja dječjih brakova rasprostranjen je diljem svijeta te je oblik seksualnog nasilja, jer djeca koja se prisiljavaju na takve brakove, a posebice djevojčice, ne mogu dati pristanak, s obzirom na dob i status u obitelji i društvu, čime se krše njihova osnovna prava na osobnu slobodu i rast. Velika većina djevojčica i djevojaka ne zna ništa ili vrlo malo o seksualnim odnosima prije dogovorenog braka, što povećava i onako izražen strah. Seksualni odnosi nad njima su sami po sebi nasilni te uzrokuju fizičke, psihičke i emocionalne posljedice.


Prisilni i selektivni pobačaji odnosno pobačaji nad ženskim fetusima smatraju se mjerompopulacijske politike u svrhu smanjenja prirasta stanovništva ili zbog tradicionalnih vrijednosti po kojima dječaci vrijede više od djevojčica. Istraživanje iz 2005. pokazuje da u svjetskoj populaciji nedostaje 90 milijuna žena, ovakva praksa najčešća je u Kini, Indiji, Pakistanu, na Kavkazu, u Koreji i Tajvanu.


Prisilna sterilizacija je sterilizacija bez pristanka osobe, koristi se kao praksa populacijske politike u svrhu smanjenja prirasta stanovništva. Korištena i u eugeničke svrhe, tj. sterilizirane su osobe koje su imale različite genetske bolesti. I danas se koristi u Kini kao dio populacijske politike, a u mnogim zemljama i protiv različitih etničkih skupina da bi se smanjio njihov udio u populaciji tj. kao sredstvo genocida, npr. romska populacija u Češkoj (između 1973. – 2001.)  ili indijanska populacija u Peruu (više 400 000 ljudi je sterilizirano tijekom 90 – tih).
_______________________________________________________________________________

Štetne prakse utemeljene na tradiciji, kulturi, religiji i praznovjerju

Štetne prakse utemeljene na tradiciji, kulturi, religiji i praznovjerju pogađaju djecu te u najvećoj mjeri žene i djevojke. Štetne tradicionalne prakse uglavnom se provode bez pristanka žena/djevojaka koje su uključene, te time predstavljaju kršenje osnovnih ljudskih prava. Kao i kod svih oblika nasilja nad ženama i djevojkama, ove prakse obilježene su snažnom perspektivnom rodne nejednakosti i diskriminacije. Također uključuju nejednak odnos snaga između žena i muškaraca, rigidne rodne uloge, pravila i hijerarhiju te pripisujući niži status žena u društvu. One ostaju odobrene i zajedničke u određenim društvima, državama, regijama i u nekim slučajevima globalne zbog jednog ili više razloga koji proizlaze iz: tradicije (prijenos običaja ili vjerovanja iz generacije u generaciju); kulture (ideje, običaji ili društvena ponašanja pojedinih ljudi ili društava); religije (prakse potrebne ili poticane religijskim tekstovima ili učenjima, ili vjerovanjem da je određena praksa opravdana); praznovjerja (široko održana ali iracionalna vjerovanja, neutemeljena na razumu ili znanju).

Napadi kiselinom jedan je od oblika nasilja nad ženama kao primjer štetne tradicionalne prakse te rodno uvjetovanog nasilja. U najvećem broju slučajeva koristi se sumporna kiselina koja je otkrivena kao jeftino i lako dostupno oružje u svrhu izobličavanja ili ubojstva žena i djevojčica zbog različitih razloga, kao što su npr. nedovoljan miraz ili odbijanje bračne ponude. Najveći broj napada kiselinom događa se u Indiji i Bangladešu.  Procjenjuje se kako se na godišnjoj razini dogodi između 500 do 1.000 napada kiselinom. Napadi kiselinom su praksa i na području Južne Azije, no i u Pakistanu, Kambodži, u zemljama Bliskog istoka i Afrike.
_______________________________________________________________________________

Spljoštavanje grudi (engl. breast flattering) je praksa u kojoj se određeni objekt (tarionik i tučak, kamen) koristi za masažu, lupanje ili pritiskanje grudi, što je uobičajeno u Kamerunu i cijeloj Zapadnoj Africi. Stopa učestalosti, metode, obrazloženja  i zabilježenih posljedica značajno se razlikuju od regije do regije i pojedinaca, pri čemu nema dokazane povezanosti sa socio-ekonomskim statusom, ruralnim ili urbanim načinom života, s vjeroispovijesti ili etnicitetom. Spljoštavanje grudi općenito zahvaća djevojke između osme i dvanaeste godine života, kada započinje razvitak grudi. Praksa je najčešće izvođena od strane majki, ali i starijih sestara, baka, medicinskih sestara ili od strane same djevojke. Razlozi zbog kojih se koristi ova praksa je odvraćanje neželjene seksualne pažnje muškaraca, kojima su grudi znak spolne zrelosti te zato mogu progoniti djevojke. U najgorem slučaju, progon može dovesti do neželjene maloljetničke trudnoće.

_______________________________________________________________________________

Nasilje vezano uz običaj miraza veže se uz Južnu Aziju, prvenstveno uz Indiju. Iako je Indija službeno ukinula instituciju miraza, nasilje u vezi s tim običajem je u porastu. Više od pet tisuća žena godišnje ubijaju muževi ili rođaci ako njihovi zahtjevi za mirazom prije i u tijeku braka nisu zadovoljeni. Podaci pokazuju kako svakih sat vremena 1 žena izgubi život (India’s National Crime Records Bureau). Tijekom 2012. u Indiji je u 94% slučajeva podignuta optužnica, dok je do osude došlo u svega 34% slučajeva. U Pakistanu pak najmanje četiri žene dnevno izgore do smrti u kuhinju krivnjom muža ili članova obitelji zbog obiteljskih razmirica.

____________________________________________________________________

Žensko čedomorstvo, različita dostupnost hrane i medicinske pomoći javljaju se u društvima gdje se muška djeca više vrednuju od ženske, diskriminacija ženske djece može poprimiti ove ekstremne oblike. U Indiji je zabilježeno 10.000 slučajeva ubojstva ženske novorođenčadi godišnje. Navedena brojka ne uključuje abortuse ženske djece. U Kini, kao posljedica politike jednog djeteta, 12 posto ženskih embrija se abortira. U mnogim je zemljama diskriminacija koja dovodi do zanemarivanja djevojčica najvećim uzrokom njihove bolesti i smrti, u dobi između druge i pete godine. U razvoju se djevojčicama pruža manje brige, te je veća vjerojatnost da će patiti od mentalnog ili fizičkog invaliditeta kao rezultata loše prehrane. Manja dostupnost medicinske zaštite za djevojčice rezultira i mnogo većom smrtnošću.

_______________________________________________________________________________

Korektivna silovanja su zločin iz mržnje, odnosno čin u kojem muškarci siluju žene lezbijke s namjerom njihovog izlječenja. Korektivna silovanja su način kažnjavanja i izlječenja žena od njihove homoseksualne orijentacije. U pojedinim državama i kulturama dominacija muškaraca i njihove opresije pripomogla je izgradnji brutalne i opresivne kulture u kojoj su žene prisiljene konformirati se rodnim stereotipima ili trpjeti posljedice zbog svoje seksualne orijentacije. Praksa korektivnog silovanja najčešće je korištena u Južnoj Africi.

_______________________________________________________________________________

This post is also available in: English