Ženska soba – Centar za seksualna prava započela je provedbu projekta „Zajednički za sigurno odrastanje“ koji financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a provodi se u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb Karlovac i Centrom za odgoj djece i mladeži Karlovac.

Edukacijom i aktivnim uključivanjem djece i mladih, senzibilizacijom profesora/ca i stručnih suradnika/ca te podizanjem razine znanja roditelja i šire javnosti o problematici seksualnog nasilja nad djecom i mladima teži se zaštiti prava djece i njihovih temeljnih sloboda.

Jedan od temeljnih utjecaja projekta je zasigurno i pružanje informacija samoj djeci i mladima o rizicima seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja, kao i o načinima zaštite, prilagođeno njihovim razvojnim sposobnostima.

Projekt će se provoditi do listopada 2018. godine.

Comments are closed.