Tko što radi

Nasilje nije vaša odgovornost i krivnja. Vi niste razlog nečijeg nasilničkog ponašanja. Želite sigurnost, slobodu izbora i zadovoljstvo u životu. Donesite odluku.Izaberite život bez nasilja. Niste sami. Postoje osobe koje su vam spremne pomoći i koje su tu za vas. Provjerite koja su to mjesta na kojima možete dobiti informacije i podršku.

Izvor: Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske


POLICIJA

je dužna doći na Vaš poziv, prikupiti obavijesti i podatke o nasilju, privesti počinitelja i zadržati počinitelja ako za to postoje zakonske pretpostavke.

 • Žurno uputiti na mjesto događaja, kada je moguće, najmanje dva policijska službenika/ce (po mogućnosti različitog spola) radi provjere dojave ili zahtjeva (provjeru je potrebno izvršiti i u slučaju zatvorenog stana/kuće).
 • Odmah poduzimati mjere i radnje u cilju trenutne zaštite i pružanja potrebne zdravstvene i druge pomoći osobi oštećenoj nasiljem, te sprječavanja počinitelja u daljnjem nasilničkom ponašanju.
 • Pribaviti podatke i prikupiti obavijesti potrebne za razjašnjavanje i dokazivanje prekršajnog ili kaznenog djela Nasilničkog ponašanja u obitelji.
 • Pribaviti podatke i prikupiti obavijesti na način kojim će se žrtvi nasilja pružiti mogućnost da policijskom službeniku/ci neometano i bez straha u odvojenim prostorijama, bez nazočnosti počinitelja nasilja, priopći sve obavijesti relevantne za utvrđivanje počinjenog nasilja.
 • U slučaju saznanja o ilegalnom ili legalnom posjedovanju oružja, poduzet će se potrebne mjere radi njegovog pronalaženja, oduzimanja i prijavljivanja počinitelja kažnjive radnje.
 • Privesti počinitelja u prostor policije radi zadržavanja, podnijeti Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka zbog prekršaja, odnosno podnijeti kaznenu prijavu zbog kaznenog djela te počinitelja privesti prekršajnom, odnosno istražnom sucu.
 • Tražiti i izricanje odgovarajućih zaštitnih mjera, odnosno mjera opreza.
 • U slučaju da prekršajni sudac nije odredio zadržavanje ili istražni sudac nije odredio pritvor, dužni su o tomu odmah izvijestiti žrtvu.
 • Ako je nasiljem oštećeno dijete ili maloljetna osoba ili je nazočila nasilju, postupanje preuzimaju specijalizirani policijski službenici/ce za maloljetničku delinkvenciju.
 • Upoznati žrtvu nasilja s njezinim zakonskim pravima, posebno zaštitnim mjerama te mjerama i radnjama koje će u daljnjem postupanju policija poduzeti protiv počinitelja nasilja.
 • Ako žrtva nasilja traži smještaj u sklonište ili Dom za djecu i odrasle osobe žrtve nasilja u obitelji, od centra za socijalnu skrb zatražit će se da se žrtvu odmah smjesti u odgovarajuće sklonište, a u slučaju da to centar nije u mogućnosti žrtvu će do skloništa prevesti policijski službenici, čuvajući pri tome tajnost i sigurnost adrese smještaja.
 • Ako je potrebno žurno zbrinuti žrtvu obiteljskog nasilja, posebno dijete ili maloljetnika, ili obaviti obavijesni razgovor s djetetom ili maloljetnikom, odmah zatražiti dolazak i intervenciju socijalnog radnika centra za socijalnu skrb.
 • Unositi podatke o prekršaju, počinitelju i oštećenim osobama, predloženim zaštitnim mjerama te izvršenim zaštitnim mjerama stavljenim u djelokrug policije, u postojeću Evidenciju prekršaja Nasilničkog ponašanja u obitelji.
 • U slučaju da je nasilje u obitelji počinila osoba liječena od alkoholizma ili drugih ovisnosti i/ili osoba s duševnim smetnjama, o tome odmah izvijestiti centar za socijalnu skrb radi poduzimanja zakonom predviđenih ovlast.

CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB

dužni su prijaviti nasilje policiji, upoznati Vas s Vašim pravima i pomoći Vam u ostvarivanju tih prava. U neodgodivim slučajevima, kao što je poduzimanje mjera za otklanjanje neposredne opasnosti za život i zdravlje, donijet će usmeno rješenje radi Vaše trenutne zaštite sigurnosti, te narediti izvršenje rješenja bez odgode.

 • Odmah po saznanju ili zaprimanju dojave proslijediti prijavu policiji bez obzira je li to već učinilo drugo tijelo te žurno oformiti spis.
 • Upoznati žrtvu nasilja s njezinim zakonskim pravima, poglavito s pravima djeteta, s ovlastima i postupanju centra za socijalnu skrb, kao i s mjerama i radnjama koje će u daljnjem postupanju centar za socijalnu skrb poduzeti.
 • Zajedno sa žrtvom nasilja izraditi plan njezine sigurnosti, posredovati kod ostvarivanja prava na besplatnu pravnu pomoć i zastupanje kod Hrvatske odvjetničke komore, prava na besplatnu zdravstvenu pomoć ili je uputiti u odgovarajuće savjetovalište.
 • U slučaju pokrenutih kaznenih ili prekršajnih postupaka razmotriti jesu li cjelovito zaštićena prava i interesi djeteta te, u protivnom, djetetu imenovati skrbnika.
 • Omogućiti žrtvi da neometano i bez straha iskaže sve činjenice relevantne za utvrđivanje počinjenog nasilja.
 • Izvidom i na drugi primjeren način žurno utvrditi relevantne činjenice (razgovorom s djelatnicima/ama odgojno-obrazovnih ustanova, obiteljskim liječnikom/com te ostalim osobama koje bi mogle dati valjanu obavijest).
 • Svakoj poduzetoj radnji u slučaju nasilja u obitelji djelatnici/ce centra za socijalu skrb dužni su izraditi službenu bilješku, izvješće ili zapisnik.
 • Nakon prikupljanja svih potrebnih činjenica, centar za socijalnu skrb provodi postupak radi ostvarivanja prava žrtve nasilja i djece, propisanih Zakonom o socijalnoj skrbi.
 • Ako se radi o nasilju u obitelji koje je počinio roditelj koji ne živi s djetetom, razmotriti je li potrebno donijeti odluku kojom se roditelju zabranjuju susreti i druženja radi interesa djeteta.
 • U neodgodivim slučajevima, kao što je poduzimanje mjera za otklanjanje neposredne opasnosti za život i zdravlje člana obitelji-žrtve obiteljskog nasilja, centar za socijalnu skrb postupit će po službenoj dužnosti i donijeti usmeno rješenje radi trenutne zaštite sigurnosti žrtve, posebice djece, te narediti izvršenje rješenja bez odgode.
 • Djelatnik/ica centra za socijalnu skrb dužan je odmah se odazvati na poziv policije radi trenutačnog zbrinjavanja djeteta ili maloljetnika i obavijesnog razgovora kod postupanja u vezi s nasiljem u obitelji.
 • Izraditi i uputiti pisane obavijesti centru za socijalnu skrb o poduzetom i utvrđenom, u svrhu poduzimanja socijalno-intervencijskih mjera ili mjera obiteljsko-pravne zaštite.

BOLNICE

su dužne prijaviti nasilje policiji sukladno Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji, obaviti temeljit pregled da bi se utvrdilo jesu li Vam i kakve ozljede nanesene.

 • Utvrditi uzroke i način nastanka ozljeda te obaviti cjeloviti zdravstveni pregled.
 • Razgovarati sa žrtvom o mogućnostima rješavanja problema, savjetovati je, uputiti ženu žrtvu u ostale mogućnosti skrbi koje pružaju nevladine organizacije, u njezina prava sukladno Zakonu i na daljnju obradu ovisno o potrebama.
 • U slučaju tjelesne ozljede nanesene od člana obitelji, liječnik/ca u Hitnoj medicinskoj pomoći ili izabrani liječnik/ca dužan je ispuniti Prijave ozljede/bolesti br: 030911 ili br: 03055, prema Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji te Prijavu označiti brojem koji sadrži datum, mjesec i godinu nastanka ozljede (zaokružena rubrika 4.). Prijavu treba voditi u posebnom protokolu i bolesničkom kartonu. Navedena prijava podnosi se policiji i područnom uredu HZZO-a prema prebivalištu osigurane osobe. Broj se nalazi u lijevom uglu iskaznice osigurane osobe.
 • Na traženje državnog odvjetništva ili policije zdravstvene su ustanove dužne odmah dostaviti svu dokumentaciju koja je od značaja za razjašnjavanje i dokazivanje kažnjive stvari.
 • Ako je počinitelj nasilja u obitelji osoba s duševnim smetnjama ili osoba liječena od alkoholizma i drugih ovisnosti, po potrebi ga uputiti na liječenje odnosno prisilno hospitalizirati i o tome obavijestiti centar za socijalnu skrb i policiju, a prije njezinog puštanja zdravstveni djelatnici o tome moraju obavijestiti žrtvu.

DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO

je dužno po uputi policije ili Vašoj prijavi razmotriti prijavljeno nasilje, te ga riješiti tako da pokrene kazneni postupak ili ga odbaci. Ako odbaci kaznenu prijavu, dužan Vas je o tome obavijestiti.

 • Državno odvjetništvo dužno je od građana/ke primati na zapisnik prijavu i drugu izjavu radi poduzimanja radnji za koje je ovlašteno.
 • Ako osoba koja prima izjavu ocijeni da ona nije utemeljena, poučit će o tome stranku koja daje izjavu. Ako i nakon ove pouke stranka traži da se izjava primi, ona će je uzeti na zapisnik, a dana pouka stranci se bilježi u spisu.
 • U svakom slučaju kada je poznata fizička ili pravna osoba podnijela kaznenu prijavu državni odvjetnik mora riješiti tu prijavu.
 • Ako je počinitelj nepoznat on će zatražiti od policije da otkrije počinitelja.
 • Kad je počinitelj poznat, državni odvjetnik će odmah ili nakon provedenih izvida riješiti kaznenu prijavu bilo na način da će pokrenuti kazneni postupak ili je odbaciti.
 • Ako je odbacio kaznenu prijavu o tome će obavijestiti oštećenika, koji može preuzeti kazneni progon, odnosno u zakonu određenim slučajevima obavijestit će podnositelja prijave.
 • Ako je kaznena prijava odbačena, oštećenik ima pravo sam poduzeti kazneni progon.

SUDOVI

vode kazneni ili prekršajni postupak, a na Vaš zahtjev moraju Vas obavijestiti o Vašim pravima, ishodu postupka i dati Vam presliku pravomoćnog rješenja.

 • Sud pred kojim se vodi prekršajni ili kazneni postupak, vezan uz zaštitu prava i interesa djece, nadležnom centru za socijalnu skrb i policiji dostavit će obavijest o pokretanju postupka i pravomoćnim odlukama donesenim u prekršajnom, odnosno kaznenom postupku.
 • Tijekom vođenja postupka stranku-žrtvu obiteljskog nasilja na njezin zahtjev izvijestiti o njenim pravima pri čemu će se voditi računa o tome da žrtva-stranka, koja je pravno neuka, bude izviještena o svojim pravima.
 • Sudovi će na neposredni osobni zahtjev stranke-žrtve obiteljskog nasilja, zakonskog zastupnika i/ili skrbnika izvijestiti odnosnu osobu o ishodu postupka i dati joj presliku pravomoćnog rješenja.
 • Sudovi će o primijenjenim zaštitnim mjerama propisanim Zakonom o zaštiti od nasilja u obitelji voditi evidencije i dostavljati ih ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa.
 • Osigurati organizaciju rada prekršajnih sudova na način da mogu provoditi nadležne postupke i u dane vikenda i blagdana.
 • Zbog počinjenog nasilja u obitelji sudci prekršajnih sudova i istražni sudci osigurat će prihvat dovedenog okrivljenika odnosno osumnjičenika radi određivanja zadržavanja u prekršajnom, odnosno određivanja pritvora u kaznenom postupku, te ispitati dovedenu osobu i odlučiti o načinu vođenja daljnjeg postupka.
 • Sudovi će osigurati zaštitu žrtve pri dolasku na sud i unutar suda, omogućavanjem davanja iskaza odvojeno od počinitelja te fizičkom zaštitom žrtve u suradnji s policijom.

OBITELJSKI CENTRI

su ustanove koje je za područja županija osnivalo Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, sa zadaćom osnaživanja obitelji i jačanja društvene svijesti o obiteljskim vrijednostima.

Napomena: 24.12.2013.g. u Narodnim novinama (NN 157/13) objavljen novi Zakon o socijalnoj skrbi kojim prestaje rad obiteljskih centara kao samostalnih ustanova za preventivno-savjetodavni rad i podršku obiteljima. Stupanjem na snagu Zakona o socijalnoj skrbi od 01. siječnja 2014.g. Centri za socijalnu skrb preuzimaju poslove, prostore i djelatnike/ice  Obiteljskog centra.

 • Savjetuju Vas u situacijama kada je Vama ili Vašoj obitelji potrebna stručna pomoć i potpora.
 • Možete se obratiti u svim situacijama kada je Vama ili Vašoj obitelji potrebna stručna pomoć i potpora – u vezi s brakom, roditeljstvom ili nošenjem sa svakodnevnim pitanjima.
 • Potiču odgovorno roditeljstvo i skrb o članovima obitelji, pozitivno ozračje za obitelji, posebice za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom, kao temelj za uspostavu pozitivne obiteljske atmosfere i preduvjeta za psihički rast i razvoj.
 • Nude individualni rad s korisnicima, savjetodavni rad s obitelji, rad u radionicama te kroz predavanja, tribine, seminare, okrugle stolove, medijska istupanja i preventivne programe korisniku pružaju potporu na osobnoj razini, potpomažu u promjeni ili prihvaćanju životne situacije, ohrabruju i osnažuju njegov osobni razvoj, potiču odgovorno roditeljstvo te senzibiliziraju i educiraju javnost i pojedinca o specifičnim temama i problemima.

 

This post is also available in: English